Tra cứu tài liệu

  1. Linear algebra and its application (từ Vol. 336 /2001 đến Vol. 466/2015)
  2. Kyungpook mathematical journal (từ Vol. 48, No. 1/2008 đến Vol. 54, No. 3/ 2014)
  3. Positivity (từ Vol. 1, No. 1/1997 đến Vol. 18, No. 4/2014)
LAST_UPDATED2