WEEKLY ACTIVITIES

September 2021

Seminar on Algebra and Number Theory
On the Fermat quartic x^4 + y^4 = Dz^4
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ (ĐHBK Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
A Murnaghan-Nakayama rule for symmetric Grothendieck polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt)

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Geometry and Topology
Property (QT) of 3-manifold groups
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (BICMR, Peking University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Derived categories and motives of moduli spaces of vector bundles on curves
Speaker: Prof. Kyoung-Seog Lee (Miami University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Symplectic and orthogonal Hecke curves
Speaker: Prof. Insong Choe (Konkuk University)

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Kinetic Theory of a Plasma
Báo cáo viên: Giáo Sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán - Đại học Penn State, Mỹ)

Seminar on Algebra and Number Theory
On combinatorial Nullstellensatz
Speaker: Đỗ Việt Cường (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành (tt)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Geometry and Topology
Characterizing the geometric monodromy group of an isolated plane curve singularity
Speaker: Pablo Portilla (Center for Research in Mathematics, Mexico)

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Landau damping in the weakly collisional regime
Người báo cáo: Giáo sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán-Đại học Penn State, Mỹ)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Starter Balanced Tournament Designs: Construction and Applications
Người báo cáo: Hoàng Anh Quân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Algebraic deformation theory for twisted presheaves, and rectangle shape operads
Speaker: Đinh Văn Hoàng (Đại Sư phạm Kỹ thuật, Hồ Chí Minh)

Seminar on Algebraic Geometry
Dieudonné modules and Dieudonné-Manin classification theorem
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Geometry and Topology
Monodromic mixed Hodge modules and the irregular Hodge filtrations
Speaker: Takahiro Saito (Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan).

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Adjunction and inversion of adjunction
Speaker :Prof. Kenta Hashizume (University of Tokyo)

August 2021

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Robust Markov Decision Process
Báo cáo viên: Mai Anh Tiến (Singapore Management University)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Indexable Representation Learning for Fast Retrieval of Matrix Factorization-Based Top-k Recommendations
Báo cáo viên: Lê Duy Dũng (College of Engineering and Computer Science, VinU)

Conference
Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Indexable Representation Learning for Fast Retrieval of Matrix Factorization-Based Top-k Recommendations. (continue)
Speaker: Lê Duy Dũng (College of Engineering and Computer Science, VinU)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Đánh giá nguy cơ, đánh giá diễn biến, và dự báo cho dịch COVID-19
Báo cáo viên: TS. Hà Thành Trung và Nguyễn Khương Tuấn (nhóm ONYX)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Shokurov's conjecture on conic bundles with canonical singularities
Speaker: Prof. Jingjun Han (John Hopkins)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Surjective Endomorphisms of Affine and Projective Surface
Speaker: Jia Jia (National University of Singapore)

July 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
Automatic control theory. Part II: Modeling and Design
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Seminar on Algebraic Geometry
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Geometry and Topology
Newton nondegenerate Weil divisors in toric varieties
Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson (Simons Postdoc)

Seminar on Algebraic Geometry
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương, tiếp theo)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
On the derived categories of Quot schemes of locally free quotients
Speaker: Jiang Qingyuan

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
The ACVF theory and motivic Milnor fibers
Speaker: Le Quy Thuong (Vietnam National University)

Seminar on Algebraic Geometry
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (các ứng dụng toàn cục)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Looking for a Spanner? Be Greedy
Báo cáo viên: Hung Le (University of Massachusetts Amherst)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Constrained codes and error-correction codes in communication and storage systems
Báo cáo viên: Nguyễn Tuấn Thành (Singapore University of Technology and Design)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Relative Gromov-​Witten theory without log geometry
Speaker: Tseng Hsian-Hua (Ohio State University, US)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Universal Triviality of the Chow group of zero-cycles and unramified logarithmic Hodge-Witt cohomology
Speaker: Shusuke Otabe (Tokyo Denki University)

June 2021

Seminar on Algebraic Geometry
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số (tt)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Attractors for rough differential/evolution equations
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học and Max-Planck Institute)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
The number of real roots for random trigonometric polynomials: universality and non-universality of the variance
Báo cáo viên: Assoc. Prof. Đỗ Quang Yên ( University of Virginia, USA)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Moduli space of parabolic bundles over a curve
Speaker: Zhou Mingshuo (Tianjin University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
On syzygies of homogeneous varieties
Speaker: Jiang Zhi (Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Density estimates for jump diffusion processes
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê (Phạm Văn Đồng University- Quảng Ngãi)

Seminar on Optimization and Control Theory
Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Seminar on Algebra and Number Theory
The Kottwitz conjecture for unitary PEL type Rapoport-Zink spaces
Speaker: Kieu Hieu Nguyen (Technical University of Munich)

May 2021

Seminar on Algebraic Geometry
Base change and finite condition for crystalline cohomology
Speaker: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Algebra and Number Theory
Castelnuovo-Mumford regularity and level property of certain monomial ideals
Speaker: Phan Thị Thủy (ĐH Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số.
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Some conjectures about Kato homology of rationally connected varieties and KLT singularities
Speaker: Zhiyu Tian (BICMR-Beijing University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Group schemes from ODEs defined over a discrete valuation ring
Speaker: Joao Pedro dos Santos (Universite de Paris)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications