WEEKLY ACTIVITIES

13 September 2021 - 19 September 2021

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Kinetic Theory of a Plasma
Báo cáo viên: Giáo Sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán - Đại học Penn State, Mỹ)

Seminar on Algebra and Number Theory
On combinatorial Nullstellensatz
Speaker: Đỗ Việt Cường (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành (tt)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Geometry and Topology
Characterizing the geometric monodromy group of an isolated plane curve singularity
Speaker: Pablo Portilla (Center for Research in Mathematics, Mexico)

13 September 2021 - 19 September 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today