WEEKLY ACTIVITIES

07 December 2020 - 13 December 2020

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Second-order variational analysis in second-order cone programming (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Về bài toán gắn phổ cho hệ điều khiển phụ thuộc thời gian
Speaker: Đàn Thái Sơn (IMH-VAST)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

07 December 2020 - 13 December 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications