WEEKLY ACTIVITIES

26 October 2020 - 01 November 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (I)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Computational Geometry
Giới thiệu về JavaView
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Seminar on Algebra and Number Theory
Jet bundles and differentials
Speaker: Ngo Bảo Châu

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Analysis
q-Moment Measures and Applications in Convex Geometry (I)
Báo cáo viên: Hùynh Khanh

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 5
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Semina on Integer programming and related topics
Importing data for MIP models by interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Conference
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

Colloquium Lecture
The perfectoid approach to purity questions
Speaker: Professor Kestutis Cesnavicius

Conference
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

Conference
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

26 October 2020 - 01 November 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications