WEEKLY ACTIVITIES

22 April 2019 - 28 April 2019

Seminar on Differential Equations
Applications of optimal transport
Speaker: Nguyen Van Hoang

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on Algebraic Geometry
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebra and Number Theory
Báo cáo kết quả luận án (Buổi 2)
Báo cáo viên: Phạm Hồng Nam

Seminar on Algebraic Geometry
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Optimization and Control Theory
Toán tử tích phân Hardy và các giao hoán toán tử trong không gian hàm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng

Seminar on Hyperplane arrangements
Combinatorics of hyperplane arrangements
Speaker: Nguyen Viet Dung

22 April 2019 - 28 April 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications