WEEKLY ACTIVITIES

16 January 2017 - 22 January 2017

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On the stability and solution sensitivity of a consumer problem
Speaker: Vu Thi Huong

Seminar on Algebra and Number Theory
Singularities in arbitrary characteristic
Speaker: Nguyen Hong Duc

Seminar on Algebra and Number Theory
Ma trận đồng hành và các trường mở rộng đại số
Speaker: Prof. Pham Ngoc Anh

Seminar on Computational Geometry
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn.
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông và Nguyễn Nhật Anh

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
A maximizing characteristic for critical configurations of chip-firing games on digraphs
Speaker: Nguyen Hoang Thach

Seminar on Analysis
Algebroids and Jacobian conjecture
Speaker: Dang Vu Giang

16 January 2017 - 22 January 2017
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications