Adiministrative Section

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6VNSC

 Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

27-28/11/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Vật lý

8h-17h


21/10/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6


13h-17h


18/10/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC


8h-17h

14/10/2019