Adiministrative Section

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

15-16/10/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00


2/10/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

23/9/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Viện Kỹ thuật
nhiệt đới

8h00-17h00

11-12/9/2020
Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

3-14/8/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00


24/7/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00


26/6/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Viện Kỹ thuật
nhiệt đới

7h00-12h00


19/6/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Trung tâm Thông tin-Tư liệu

7h00-12h00

12/6/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

4/3/2020 - 14/3/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

17/2/2020 - 28/2/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học


8h00-17h00

9/1/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC

7h00-12h00


30/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Viện Kỹ thuật
nhiệt đới

7h00-12h00

25/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

13h00-17h00

20/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:
Bài giảng viện

8h00-12h00

13/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:
Bài giảng viện

8h00-12h00


27-28/11/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6


Viện Vật lý


8h00-17h00

22/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:
Bài giảng viện

8h00-12h00

14/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

7/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

5-6/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:

Trường chuyên biệt: “Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology

8h00-17h00

31/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

8h00-17h00

23/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

13h00-17h00

21/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Học Viện KH&CN

13h00-17h00

18/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC

8h00-17h00

14/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Học Viện KH&CN

13h00-17h00

 

II. Nhà A5

Xin chi tiết

LAST_UPDATED2