Department of Number Theory

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

14-17/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị Toán học Việt - Trung


Từ 8:00 – 18:00

10-12/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Vật lý

Hội nghị Quốc tế

Từ 8:00 – 18:00

03-06/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị học QT Hình học -Đại số


Từ 8:00 – 18:00

01-02/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị học viên sau đại học (Chướng trình HTQT LIA)


Từ 8:00 – 18:00

23-26/10/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị Hình học Đại số Đông Á


Từ 8:00 – 18:00

18-20/09/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới,

Hội thảo quốc tế về Ăn mòn và bảo vệ vật liệu CPM 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/08/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Từ 8:00 – 18:00.

II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications