Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

23-26/10/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị Hình học Đại số Đông Á


Từ 8:00 – 18:00

18-20/09/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới,

Hội thảo quốc tế về Ăn mòn và bảo vệ vật liệu CPM 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/08/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Từ 8:00 – 18:00.


11/7/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

8h30 -11h30


4/7/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

8h30 -11h30

29/6/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Tổ chức
chương trình Spaceday

 


Từ 8:00 – 18:00.

18/5/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC
Tổ chức ngày hội Spaceday

Từ 8:00 – 18:00

08-11/05/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo về CMDA

Từ 8:00 – 18:00


5/5/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC
Hội thảo quốc tế về chương trình GLOBE


Từ 8:00 – 18:00

II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

LAST_UPDATED2