Vacant Positions

Kết quả phỏng vấn tại Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Kết quả phỏng vấn tại Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019, xin mời xem tại đây.

LAST_UPDATED2