News

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

8/1/2021


Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h - 12h

30/12/2020


Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện KTNĐ


7h - 12h

19/11/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

 

Viện Toán học


8h -12h

 

II. Nhà A5

Xem chi tiết

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications