News

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

 Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

20-21/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về tổng hợp ứng dụng vệ tinh SAR băng X

Từ 8:00 – 18:00.

18-19/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh SAR Data Cube

Từ 8:00 – 18:00.

25/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Tường thuật buổi phóng vệ tinh MicroDragon

Từ 8:00 – 18:00.

16/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 18:00

 

  II. Nhà A5

  

 

LAST_UPDATED2