News

Hội thảo Một số bài toán chọn lọc trong phương trình vi phân và điều khiển

Thời gian: 08:00:05/11/2020 đến 17:00:07/11/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban Tổ chức: PGS. TS.  Lê Minh Hà, GS. TSKH.  Vũ Ngọc Phát, TS. Nguyễn Hữu Sáu, Lê Thị Quý (thư ký)

Ban Chương trình:  GS.TSKH.  Nguyễn Khoa Sơn, PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, PGS.TS.  Phan Thanh Nam,

Cơ quan tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Liên hệ:

 - Nguyễn Hữu Sáu (Email: nguyenhuusau87 AT gmail.com) hoặc

- Lê Thị Quý (Email: ltquy AT viasm.edu.vn).

Thông tin chi tiết xem tại https://viasm.edu.vn/hdkh/PTVP-DK

LAST_UPDATED2