News

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Viện Toán học năm 2019

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Viện Toán học năm 2019 đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư  tại Viện Toán học vào ngày 30/12/2019.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đã đăng ký. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thông báo danh sách các ứng viên được đề nghị bổ nhiêm chức danh Phó giáo sư tại Viện Toán học năm 2019 như sau:

STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký bổ nhiệm
Ngành/
Chuyên ngành khoa học
xét bổ nhiệm
1 Đoàn Trung Cường Phó giáo sư Toán học
2 Nguyễn Duy Tân Phó giáo sư Toán học
3 Hoàng Lê Trường Phó giáo sư Toán học

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications