WEEKLY ACTIVITIES

May 2020

Seminar on Computational Geometry
Orthogonal funnels
Speaker: Nguyen Thi Le

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Affine Minimax Variational Inequalities and Two-Person Matrix Games (cont.)
Speaker: Duong Thi Kim Huyen

Seminar on Algebra and Number Theory
Projections of varieties and partial elimination ideals. II
Speaker: Nguyen Dang Hop

Seminar on Hyperplane arrangements
Reflection arrangements and freeness, p.II
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Symmetric subrank of tensors and its application
Speaker: Ta Duy Hoang (École Normale Supérieure de Lyon - Pháp)

Seminar on Algebraic Geometry
Formal Functions Theorem
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Seminar on Computational Geometry
Orthogonal funnels
Speaker: Nguyen Thi Le

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Some Solution Methods for Optimization Problems
Speaker: Nguyen Dong Yen

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Covid-19: Facts and Mathematical Models
Speaker: Le Chi Ngoc

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Seminar on Algebraic Geometry
Diện Riemann và tính chất cơ bản của ánh xạ chỉnh hình
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Seminar on Differential Equations
A variation of Sobolev’s Inequality
Speaker: Dao Quang Khai

Seminar on Computational Geometry
An efficent implemetation of Delaunay triangulations (cont.)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Geometry and Topology
Tropical intersection and singularity theory
Speaker: Baldur Sigurðsson (Universidad Nacional Autónoma de México)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C
Speaker: Nguyen Dinh Vu

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Central limit theorems for stabilizing functionals on Poisson point processes
Speaker: Khanh Duy Trinh (Waseda University, Japan)

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ riêng
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Seminar on Algebraic Geometry
Không gian phủ của Diện Riemann
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Bài toán Cauchy cho phương trình khuếch tán phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái (Viện Toán học)

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Computational Geometry
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Algebra and Number Theory
Equivariant motivic integration for formal schemes
Speaker: Nguyen Hong Duc

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Central limit theorems for stabilizing functionals on Poisson point processes
Speaker: Khanh Duy Trinh (Waseda University, Japan)

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Seminar on Algebraic Geometry
Phủ phổ dụng và nhóm các biến đổi phủ
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Về một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo I
Báo cáo viên: La Văn Thịnh ( Học viện Tài chính)

May 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications