WEEKLY ACTIVITIES

Khai triển logarit cho một liên thông
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Thời gian: 16:30, thứ tư, 30/03/2022

Tóm tắt: Cho C là trường đóng đại số và (E, a) là một liên thông trên C((x)). Khi đó chúng tôi chứng mình rằng có một khai triển chính tắc a=a^rs+P_a cùng với các tính chất:

  1. a^rs là liên thông kì dị chính qui trên E;
  2. P_a là một tự đồng cấu C((x_s))-tuyến tính chéo hóa được của E_s=E otimes C((x_s)), trong đó x_s là mở rộng rẽ nhánh chỉ số s của x.
  3. Ma trận của P_a và a^rs trong cơ sở Jordan-Levelt của E_s là giao hoán.

Hình thức: Online

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89931297203?pwd=QnppM2JmWWV5UWpRczJqSWFJVWk3QT09

Meeting ID: 899 3129 7203

Passcode: 185207

Back