WEEKLY ACTIVITIES

Một số vấn đề trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Trao đổi một số vấn đề thời sự trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng của chúng trong Hình học tính toán.

Đăng ký tham dự gửi đến Đinh Sĩ Tiệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back