WEEKLY ACTIVITIES

Quantum Schubert Calculus
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Thời gian: 2h-3h30 chiều thứ 3, 11/01/2022

Địa điểm: Phòng seminar 611, nhà A6, Viện Toán học

Hình thức: online, link: https://meet.google.com/pbe-gxiz-wpu

Tóm tắt: In this talk, we are going to present the quantum multiplication rules in Schubert Calculus.

Back