WEEKLY ACTIVITIES

Morse homology and symplectic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)
Thời gian: 15h, thứ 5, 7/10
Địa điểm: Phòng 304 nhà A5, Viện Toán học.

Tóm tắt: Trong báo cáo này sẽ giới thiệu về đồng điều Morse và hình học symplectic. Từ đó đi đến khái niệm về đồng điều Flor.

Back