WEEKLY ACTIVITIES

Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số.
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 14:00, thứ năm, 27/05/2021

Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học, VAST

Online: https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: Bài nói được dành để trình bày chi tiết việc xây dựng tích cup cho đối đồng điều de Rham đại số thông qua phép giải Godement của một bó. Bài nói cũng trình bày việc xây dựng dãy phổ Hogde to de Rham và dãy phổ liên hợp, hai dãy phổ quan trọng của đối đồng diều de Rham.

Back