WEEKLY ACTIVITIES

On the Pohozaev identity and its applications
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 28/4//2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: In this talk I will first recall the formulation of the Pohozaev identity and its proof. Then I will discuss some generalizations and applications.

Back

New Scientiffic Publications