WEEKLY ACTIVITIES

Sobolev’s embedding theorem for Besov and Triebel spaces of homogeneous type
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 6/4/2021

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk we will present Sobolev’s embedding theorem for the Besov and Triebel-Lizorkins spaces on R^n.

Back

New Scientiffic Publications