WEEKLY ACTIVITIES

Tính toán địa phương của liên thông Gauss-Manin
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 9h00, thứ tư, 3/3/2021

Hình thức: Online

https://meet.google.com/yep-kbzk-eao

Back

New Scientiffic Publications