WEEKLY ACTIVITIES

Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 4/11/2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications