WEEKLY ACTIVITIES

q-Moment Measures and Applications in Convex Geometry (I)
Báo cáo viên: Hùynh Khanh

Thời gian: 9h30, Thứ Tư, ngày 28/10//2020

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications