WEEKLY ACTIVITIES

The Exact Cohomology Sequence
Speaker: Dinh Ngoc Tung

Thời gian: 17h30, thứ năm, 30/07/2020.

Nội dung: Trong bài nói này tôi sẽ giới thiệu các khái niệm về dãy khớp các bó, từ đó xây dựng các khái niệm về dãy khớp các đối đồng điều bó. Ta sẽ chứng minh một vài kết quả về tính chất của dãy khớp ngắn các bó, đặc biệt là định lý về tính khớp của dãy đối đồng điều cảm sinh bởi dãy khớp ngắn các bó. Từ đó ta sẽ xét các ứng dụng và hệ quả của chúng như chứng minh định lý Dolbeault hay xây dựng nhóm deRham trên diện Riemann.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications