WEEKLY ACTIVITIES

Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Thời gian: 9h30, Thứ Tư, ngày 8/7/2020

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi sẽ trình bày một số kết quả về bài toán Calderon trong hình tròn và hình trụ. Với việc quan sát một số lớp tính dẫn đặc biệt chúng tôi có thể đưa ra công thức hiển cho ánh xạ Dirichlet-Neumann. Từ đó chúng tôi thu được kết quả về tính ổn định Lipschitz trong lớp tính dẫn này và khôi phục được tính dẫn từ ánh xạ Dirichlet-Neumann. Kết quả này là công trình viết chung với M.T.K.Dung.

Back

New Scientiffic Publications