WEEKLY ACTIVITIES

Lập trình song song với MPI (Message Passing Interface)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 14h00, Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt:
  • Cài đặt MPI
  • Một số lệnh cơ bản của MPI
  • Ví dụ minh họa

 

Tài liệu tham khảo:
  • https://mpitutorial.com/
  • William Gropp et al, MPICH2 User’s Guide Version 1.0.6, Mathematics and Computer Science Division, Argonne National Laboratory, 2007.

Back

New Scientiffic Publications