WEEKLY ACTIVITIES

Độ phức tạp của bài toán biến đổi đồ thị về đồ thị đầy đủ
Báo cáo viên: Trần Quang

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 24/1/2019.
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.
Tóm tắt: Chúng tôi sẽ trình bày về độ phức tạp thuật toán, và giới thiệu một bài toán NP-đầy đủ Clique Editing. Đồng thời giới thiệu về lớp FPT và xây dựng thuật toán FPT cho bài toán Clique Editing dựa vào thuật toán nhân tử hóa.

Back