WEEKLY ACTIVITIES

Thuật toán Digital Differential Analyzer và thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 23/1/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Trình bày lại thuật toán DDA và Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính, giới thiệu về OpenGL và thực thi hai thuật toán trên OpenGL.

Back

New Scientiffic Publications