WEEKLY ACTIVITIES

Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các iđêan cạnh
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hằng

Thời gian: 9h00, Thứ 4, Ngày 10/10/2018,
Địa điểm: Phòng 611-612 Tầng 6 Nhà A6
Tóm tắt: Báo cáo nội dung luận án của Nghiên cứu sinh

Back

New Scientiffic Publications