WEEKLY ACTIVITIES

Trình bày luận án "MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP TRÊN TRƯỜNG VÀ VÀNH HỮU HẠN"
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu (NCS Viện Toán học)

Thời gian: 9h30 Thứ 5, ngày 3/5/2018

Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt luận án:

Luận án nghiên cứu lực lượng của một số tập hợp của không gian vectơ trên trường và vành hữu hạn như: Expander 2 biến,  tập khoảng cách và tập tích, tập tổng - tỉ số, tập khoảng cách trên đa tạp chính quy và tập thể tích khối. Cụ thể:

  • Nghiên cứu và cải thiện một số kết quả về tập khoảng cách, tập tích trên trường và vành hữu hạn.
  • Nghiên cứu một số expander 2 biến trên trường và vành hữu hạn: expander A ( A + 1 ) , expander A + A2 , expander A + A-1.
  • Nghiên cứu và đưa ra kết quả tổng quát cho kết quả của Covert, Koh, and Pi (2015) về tập khoảng cách của một tập trên đa tạp chính quy.
  • Nghiên cứu và cải thiện kết quả của tập thể tích khối trong không gian vectơ trên trường hữu hạn.
  • Nghiên cứu và đưa ra kết quả tổng quát một số kết quả của tập tổng - tỉ số.

Back

New Scientiffic Publications