WEEKLY ACTIVITIES

Bài toán về lớp tương đương giữa các cấu hình trong rotor routing game
Báo cáo viên: Trần Văn Thắng

Thời gian: 9h30, ngày thứ 5, ngày 18 tháng 1 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611 - 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt
Tóm tắt: Giới thiệu các kí hiệu, khái niệm về cấu hình của rotor routing game, khái niệm tương đương giữa các cấu hình, chứng minh quan hệ tương đương và chứng minh bài toán xác định 2 cấu hình có tương đương với nhau không là bài toán thuộc lớp P.

Back