WEEKLY ACTIVITIES

Phân phối của biến ngẫu nhiên giá trị lớn nhất và giá trị đồng thời cho quá trình ngẫu nhiên 1 chiều
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h, Thứ 4, ngày 15/2/2017
Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày phương pháp tổng đôi của Piterbarg trong trường hợp quá trình dừng tổng quát và hằng số Pickands, sau đó trình bày về công thức Kac-Rice và áp dụng cho quá trình có quỹ đạo trơn và tính chính xác giá trị của hằng số Pickands cho trường hợp này

Back

New Scientiffic Publications