WEEKLY ACTIVITIES

25 September 2023

Seminar on Algebra and Number Theory
Algebraic groups and transcendence
Speaker: TS. Phạm Đức Hiệp (Trường ĐHGD-ĐHQGHN)

Seminar on Algebraic Geometry
Polar Varieties: History and Introduction
Speaker: Jean-Paul Brasselet (CNRS and Aix-Marseille University)

Seminar on Algebraic Geometry
On a comparison theorem for cohomology of curves
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebra and Number Theory
Cohen-Macaulay oriented graphs with large girth
Speaker: Trần Nam Trung (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Lý thuyết phân tích sống sót và một số vấn đề về tuổi thọ trung bình
Người báo cáo: NCS. Nguyễn Thanh Nga (Học viện Ngân hàng)

Seminar on Algebraic Geometry
A local trace formula for the local twisted Gan-Gross-Prasad conjecture
Người báo cáo: Lê Nhật Hoàng (National University of Singapore)

Seminar on Algebra and Number Theory
Báo cáo tổng quan luận án "On hilbert coefficients, matrix factorization and cohen-macaulay modules"
Người báo cáo: NCS Hoàng Ngọc Yến

Conference
Phương trình Elliptic và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 28/9/2023

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Large deviations for the multi-type branching process in random environment
Người báo cáo: Nguyễn Thị Trang (Univ. Bretagne Sud, France)

25 September 2023
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today