Weekly Activities

December 2020

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Second-order variational analysis in second-order cone programming
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

Seminar on Algebra and Number Theory
Contact loci of hyperplane arrangements
Speaker: Tran Quang Tue (KU Leuven)

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Asymptotic behavior of first passage time in frog models
Speaker: Cấn Văn Hảo (IMH-VAST and NUS)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Second-order variational analysis in second-order cone programming (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Về bài toán gắn phổ cho hệ điều khiển phụ thuộc thời gian
Speaker: Đàn Thái Sơn (IMH-VAST)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

November 2020

Seminar on Optimization and Control Theory
Second-order optimality conditions and regularity of Lagrange multipliers for mixed optimal control problems
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Seminar on Differential Equations
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Seminar on Algebra and Number Theory
Hurwitz trees and abelian coverings
Speaker: Dang Quoc Huy

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Analysis
Optimal Transport Formulation for $q$-Moment Measures
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Differential Equations
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Seminar on Computational Geometry
Tìm hiểu về nấm nhầy và khả năng của nó trong tìm đường đi tối ưu
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Algebra and Number Theory
On the reduction numbers and the Castelnuovo-Mumford regularity of projective monomial curves
Speaker: Trần Thị Gia Lâm (ĐH Phú Yên)

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Conference
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

Seminar on Computational Geometry
Xác định tam giác phân Delaunay của tâp hữu hạn điểm trên mặt phẳng
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Seminar on Differential Equations
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold (Cont.)
Speaker: Nguyen Thanh Son

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Seminar on Algebra and Number Theory
On some density results for rational points
Speaker: Prof. Nguyen Quoc Thang

Seminar on Algebraic Geometry
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Computational Geometry
Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Scheduling sports tournaments on a single court minimizing waiting time
Speaker: Le Xuan Thanh

Seminar on Algebraic Geometry
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

October 2020

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology
Speaker: Nguyen Quang Khai

Seminar on Analytic Geometry
Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part II)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Seminar on Hyperplane arrangements
The topological complexity of projective spaces (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (I)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Computational Geometry
Giới thiệu về JavaView
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Seminar on Algebra and Number Theory
Jet bundles and differentials
Speaker: Ngo Bảo Châu

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Analysis
q-Moment Measures and Applications in Convex Geometry (I)
Báo cáo viên: Hùynh Khanh

Conference
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

Colloquium Lecture
The perfectoid approach to purity questions
Speaker: Professor Kestutis Cesnavicius

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today