Weekly Activities

Daily View

Friday 06 November 2020
Friday 06 November 2020
09:00 

Seminar on Algebraic Geometry
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

09:00 

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

14:00 

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today