May 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Serre trên các đối đồng điều của lược đồ affine Noerther
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Cartier Divisors
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

May 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications