Daily View

Thursday 07 July 2022
Thursday 07 July 2022
16:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (II)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month