December 2019

Seminar on Analysis
Dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh

November 2019

Seminar on Analysis
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

October 2019
September 2019

Seminar on Analysis
Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Analysis
Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng, II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

June 2019
May 2019
April 2019

Seminar on Analysis
Polynomial interpolation based on Radon projections
Speaker: Phung Van Manh

Seminar on Analysis
Polynomial interpolation based on Radon projections II
Speaker: Phùng Văn Mạnh

March 2019
February 2019

Seminar on Analysis
Quasi-variational inequality problems
Speaker: Nguyễn Xuân Tấn

January 2019

Seminar on Analysis
A comparison theorem for subharmonic functions
Speaker: Do Thai Duong

Seminar on Analysis
A comparison theorem for subharmonic functions II
Speaker: Do Thai Duong

Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications