WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 07 July 2022
Thursday 07 July 2022
08:00 
16:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (II)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications