Conferences

Phương trình vi tích phân và ứng dụng
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 29/03/2022

Người chủ trì: Đoàn Thái Sơn

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Trao đổi một số vấn đề lý thuyết định tính và điều khiển của một số lớp phương trình vi tích phân

Địa điểm: Phòng Semina, Tầng 5, Nhà A6, Viện Toán học

Đăng ký tham dự gửi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back