• Vu Van Truong (Hoa Lu University)
  • Nguyen Quang Huy (Hanoi Pedagogical University 2)
  • Bui Trong Kien (Institute of Mathematics, VAST)
  • Nguyen Dong Yen (Institute of Mathematics, VAST)