Phùng Hồ Hải (Trưởng ban), Nguyễn Đăng Hợp, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Bích Vân, Nguyễn Chu Gia Vượng, Khổng Phương Thúy, Trần Văn Thành.